ngo-openboek.be

SITE SLOGAN

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Fiche: financiële informatie

Broederlijk Delen is een financieel gezonde en duurzame organisatie die de engagementen die ze neemt op langere termijn wil waarmaken.
Dankzij de giften van het Vlaamse publiek, aangevuld met maximaal hetzelfde bedrag aan subsidies kunnen we onze kernopdrachten waarmaken.
In de eerste plaats levert Broederlijk Delen structurele hulp aan 130 partnerorganisaties in 13 landen van het Zuiden. Broederlijk Delen is geen noodhulporganisatie. We werken op lange termijn samen met plaatselijke organisaties en streven naar blijvende en duurzame resultaten. Partnerorganisaties zijn opgericht door de plaatselijke bevolking, op haar initiatief en nooit door Broederlijk Delen zelf.
De meeste partnerorganisaties in het Zuiden krijgen vooral financiële steun. Indien nodig leveren we ook expertise. Een ontwikkelingsmedewerker of coöperant werkt dan tijdelijk mee bij de partnerorganisatie. In 2014 waren er dat 16. Broederlijk Delen organiseert ook uitwisseling van ervaring en kennis onder de partnerorganisaties. Partnerorganisaties die ondersteuning krijgen, worden ter plaatse nauwgezet opgevolgd en gecontroleerd. Dit gebeurt door onze 11 lokale vertegenwoordigers in het Zuiden. Zij werken samen met de programmaverantwoordelijken in Brussel die eerder het algemeen regiobeleid uitstippelen, de coördinatie van meerdere landen op zich nemen en probleemdossiers oplossen. Regelmatig doen zij ook een terreinbezoek. We streven ernaar dat minstens 70% van onze uitgaven rechtstreeks met onze zuidwerking te maken heeft.

Daarnaast zijn we actief op het vlak van bewustmaking. We willen het Vlaamse publiek een genuanceerd beeld bezorgen van het Zuiden, het informeren over de werking van onze partnerorganisaties en over de internationale oorzaken van armoede.

Omdat de armoede in het Zuiden voor een groot deel te wijten is aan internationale oorzaken wijzen we de overheden op hun verplichtingen om de rechten van armen en onderdrukten te beschermen. Aan bewustmaking en politiek werk besteden we minimaal 11% van onze uitgaven.
De rest gaat naar kosten voor algemeen beheer en fondsenwerving. Onder algemeen beheer vallen de kosten die we onvermijdelijk moeten maken om te kunnen functioneren: zoals de directie, boekhouding, informatica of personeelsdienst. Ook naar het werven van giften en het informeren van onze schenkers gaat een deel van onze middelen.

Klik hier voor meer informatie...

Broederlijk Delen

KIES EEN ORGANISATIE

deze site bevat de gegevens van erkende ngo's die in 2014 lid waren van ngo-federatie en/of Acodev
Laatste update: 2015