ngo-openboek.be

SITE SLOGAN

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Fiche: financiële informatie

Voor gedetailleerde cijfers verwijzen we jullie graag naar de andere pagina's op de website, maar hieronder schetsen we graag een algemeen beeld van onze kosten en uitgaven in 2014.

De resultaten in 2014
We sloten 2014 af met een positief resultaat van 279.931 euro, een iets hoger resultaat dan in 2013. Dit is o.a. toe te schrijven aan de latere goedkeuring van ons nieuwe meerjarenprogramma voor de periode 2014 – 2016. Die latere goedkeuring had, naast een latere uitbetaling van de eerste schijf van subsidies, ook een kleine vertraging in de uitvoering van het meerjarenprogramma door onze Zuidpartners tot gevolg. We realiseerden daarom in het eerste jaar niet de volle 100, maar slechts 92% van het programma. Waardoor ook minder van de verkregen eigen middelen werden ingezet. Deze achterstand halen wij de komende twee jaren samen met onze partners in.

De inkomsten in 2014
Overheidsmiddelen: 61%

In 2014 ontving Wereldsolidariteit 5,1 miljoen euro subsidies, of 61% van de totale inkomsten. Het grootste deel van dit bedrag (4,8 miljoen euro) kwam van de federale overheid. De rest van dit bedrag ( 292.000 euro) kwam van regionale overheden (gemeentes, steden, provincies, gewesten, Europa en van tewerkstellingssubsidies). De federale subsidiebedragen verkrijgen we in het kader van vooraf zorgvuldig uitgestippelde meerjarenprogramma’s, waarin
al onze activiteiten en resultaten duidelijk omschreven worden. De jaarlijkse subsidie hangt uiteraard samen met een uitgebreide verslaggeving. Iedere euro die besteed wordt, zowel hier als in het Zuiden, wordt jaarlijks verantwoord bij onze subsidiërende overheden. In 2014 startten we met het eerste jaar van ons nieuw meerjarenprogramma voor de periode 2014-2016.

Eigen middelen: 39%
Naast subsidies stellen wij ons ieder jaar tot doel om middelen te verzamelen uit verschillende inkomstenbronnen. Dat doen we niet zomaar. Als je als organisatie gezond en onafhankelijk wil blijven is dit belangrijk.
Tegenover haar overheidsmiddelen moet een organisatie een percentage aan eigen inkomsten kunnen garanderen. Bovendien zijn er een aantal projecten die niet gesubsidieerd worden. Bij Wereldsolidariteit gaan we ieder jaar de uitdaging aan om minstens 35% van onze totale inkomsten te verzamelen aan eigen middelen. In 2014 behaalden wij opnieuw deze doelstelling. In totaal verzamelden wij 3.238.604 euro, wat neerkomt op 39% van onze totale inkomsten.

Waar komen deze eigen middelen vandaan?

Inkomsten uit giften en verkoop
In 2014 konden wij rekenen op de trouwe steun van vele individuele personen, families en geëngageerde organisaties/afdelingen zoals u! 2.970 families en 632 organisaties/afdelingen schonken samen een bedrag van 463.377 euro. Goed voor 14 % van de eigen middelen.
Dank u wel! U heeft een hart voor het Zuiden!

Structurele overeenkomsten
Naast deze spontane steun mocht Wereldsolidariteit vorig jaar het grote bedrag van 2.663.121 euro ontvangen uit structurele overeenkomsten met 39 partners binnen en buiten de christelijke arbeidersbeweging. Dit bedrag vertegenwoordigt 82 % van de eigen middelen.

De samenstelling van dit bedrag
Van 11.11.11, de Vlaamse koepel van Noord-Zuidorganisaties ontvingen wij in 2014 293.783 euro, als onderdeel in een meerjarenovereenkomst. Overeenkomsten met de organisaties Femma, kwb, KAJ, ACV, CM, beweging.net, MOC en onze partner VDK-spaarbank zorgden samen voor een bedrag van 1,33 miljoen euro.Het overige bedrag is afkomstig van fondsen en vakbondscentrales, regionale ziekenfondsen, regionale deelorganisaties en de Nationale Loterij die voor specifieke projecten hun steun overmaakten. Deze inkomsten waren in 2014 hoger dan in 2013, dankzij sectorfondsen en regionale ziekenfondsen. Zie ook www.wereldsolidariteit.be/met de steun van voor een volledig overzicht van onze structurele partners.

Legaten
In 2014 werd ons een legaat ter waarde van 20.105 euro overgemaakt. Ons oprecht respect gaat naar al de mensen die het overwegen onze organisatie via hun testament te begunstigen. Dit nobele gebaar doet letterlijk leven. Meer weten over nalaten aan Wereldsolidariteit? Vraag gerust onze gratis brochure aan.

Voor iedere 100 euro die naar het Zuiden gaat, ging in 2014 :
61 euro naar Afrika
21 euro naar Latijns-Amerika
17 euro naar Azië
1 euro naar internationale netwerken
Wereldsolidariteit is lid van de VEF, de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving.

De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving waarborgt de morele kwaliteit van fondsenwerving en de doorzichtigheid van de rekeningen van haar leden. Ze controleert met andere woorden of een organisatie haar middelen verwerft op een ethisch verantwoorde manier. Jaarlijks voert ze een controle uit op de cijfers van haar leden.
Ook in 2014 scoorde onze organisatie een uitstekend resultaat bij de VEF-controle. Via ons lidmaatschap bij de VEF willen we aantonen dat u er als Wereldburger op kan rekenen dat we omzichtig met uw geld omspringen. Uw gift wordt goed besteed!
Klik hier voor meer informatie...

Wereldsolidariteit

KIES EEN ORGANISATIE

deze site bevat de gegevens van erkende ngo's die in 2014 lid waren van ngo-federatie en/of Acodev
Laatste update: 2015